Müdek Komisyonları
MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu
Bu komisyonun görevi; diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirmek, öz değerlendirme raporunun hazırlamasını koordine etmek, MÜDEK Bölüm ziyaretini organize etmek, Değerlendirme Takımına sunulacak malzemelerin hazırlamasını koordine etmektir. Komisyon üyeleri aşağıda verilmiştir
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Murat ÜNLÜ
Doç. Dr. Toygun DAĞDEVİR
Prof. Dr. Selahaddin Orhan AKANSU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet PARLAK
Eğitim Komisyonu
Bu komisyonun görevi; Bölümün lisans Programının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir. Komisyon üyeleri aşağıda verilmiştir
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
Prof. Dr. Sebahattin ÜNALAN
Prof. Dr. Sedat ÖZDEN
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
Doç. Dr. Hamdi TAPLAK
Doç. Dr. Toygun DAĞDEVİR
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve yıl sonun da program amaç ve çıktılarına ulaşma başarının değerlendirildiği değerlendirme raporu hazırlamaktır. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GÖÇER
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf TEKİN
Arş. Gör. Hacer Merve TAÇGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELİK
Arş. Gör. Emin ERSOY
Arş. Gör. Dr. Ömer Barışkan YASAN
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Enes FİL
İç-Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Bu komisyonun görevleri paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, Kariyer Günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir. Yılsonunda program amaç ve çıktıları ile ilgili paydaşların görüşlerinin yer aldığı değerlendirme raporu hazırlamaktır. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Eyyup GERÇEKCİOĞLU
Arş. Gör. Dr. Ömer Barışkan YASAN
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Enes FİL
Alt Yapı Komisyonu
Bu komisyonun görevi; Bölümün alt yapı envanterini tutmak, programın alt yapısının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmektir. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Emin ERSOY
Arş. Gör. Mevlüt HAKAN
İdari ve Mali İşler Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Murat ÜNLÜ
Öğrenci Komisyonu
Bu komisyonun görevleri danışmanlık hizmetlerini iyileştirme yönünde ça-lışma yapmak, öğrencilerin birinci sınıftan son sınıfa kadar aktif bir danışmanlık hizmeti alabil-meleri için gerekli çalışmaları organize etmektir. Öğrenci Komisyonu öğrencilerin ders içi ve ders dışı problemlerinin ele alındığı toplantılar düzenler. Ayrıca gerektiğinde Bölüm Akademik Kurulu’nda öğrenciler ile ilgili konularda görüş bildirir. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Hacer Merve TAÇGÜN
Doç. Dr. Munise Didem DEMİRBAŞ
Web Yönetimi Komisyonu
Komisyonun önce-likli görevleri Makine Mühendisliği internet sayfa-sının güncel kalmasının sağlanmasıdır. Bölüm Akademik Kurulunca alınan kararların bölüm internet sayfasında güncel olarak ilan edilmesi, yapılan anket çalışma sonuçlarının, yapılan toplantı, seminer, sempozyum ya da sosyal sorumluluk projelerinin bölüm internet sayfasında verilmesi komisyonun diğer görevleri arasında sayılabilir.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GÖÇER
Yıl içi ve Bitirme Ödevleri Komisyonu
Bu komisyon Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Makina Tasarımı ve Uygulamaları dersi ile Bitirme Ödevlerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Makina Tasarımı ve Uygulamaları ile Bitirme Ödevleri konularının ilan edilmesi, öğrenciler ile ödev danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, Bitirme Ödevi sınavlarının jürilerinin ilanı ve organizasyonu da bu komisyonun görevleri arasındadır.
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Hacer Merve TAÇGÜN
Arş. Gör. Mevlüt HAKAN
Arş. Gör. Emin ERSOY
Dokümantasyon Komisyonu
Bu komisyonun görevleri toplantı tutanaklarını tutmak ve MÜDEK çalışmaları ile ilgili belgelemeleri gerçekleştirmek-tir. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Hacer Merve TAÇGÜN
Arş. Gör. Dr. Ömer Barışkan YASAN
İntibak Komisyonu
İntibak Komisyonu Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler. Bu konuda komisyon Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular. İntibak komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Emin ERSOY
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet PARLAK
Doç. Dr. Toygun DAĞDEVİR
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELİK
Öğr. Gör. Hürvet SARIKAYA
Doç. Dr. Orhan KEKLİKCİOĞLU
Mezuniyet Komisyonu
Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınması Mezuniyet Komisyonu tarafından yapılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri komisyon tarafından incelenir ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilir. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Hacer Merve TAÇGÜN
Prof. Dr. Fehmi NAİR
Staj Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Emin ERSOY
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERGİN
Dr. Öğr. Üyesi Gürsel ÇINAR
Öğr. Gör. Faruk CANBULUT
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Enes FİL
Bölüm Veri Toplama ve Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Ömer Barışkan YASAN
Arş. Gör. Hacer Merve TAÇGÜN
Erasmus Bölüm Koordinatörü
Mevlana/Farabi Bölüm Koordinatörü
Bilgi İşlem Komisyonu-Bölüm Katalog Sorumluluğu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet PARLAK
Doç. Dr. Toygun DAĞDEVİR
Dikey Geçiş Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Emin ERSOY
Yatay Geçiş Komisyonu
Uzaktan Eğitim Komisyonu
Akademik Teşvik Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Selahaddin Orhan AKANSU
Prof. Dr. Fehmi NAİR
Sınıflar ve Sistem Odası Sorumluları
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Mevlüt HAKAN
Ders Programı Hazırlama Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Toygun DAĞDEVİR
Bölüm Burs İşleri Sorumlusu
Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Toygun DAĞDEVİR
Staj Defteri ve Optik Form Değerlendirme Sorumluları
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Hacer Merve TAÇGÜN
Sınav Programı Hazırlama Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Toygun DAĞDEVİR
Engelliler Sorumlusu
Yaz Okulu Eğitim Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Toygun DAĞDEVİR
Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü