MÜDEK Komisyonları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MÜDEK KOMİSYONLARI, 18.02.2019 


MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu: Bu komisyonun görevi; diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirmek, öz değerlendirme raporunun hazırlamasını koordine etmek, MÜDEK Bölüm ziyaretini organize etmek, Değerlendirme Takımına sunulacak malzemelerin hazırlamasını koordine etmektir. Komisyon üyeleri aşağıda verilmiştir: 

Dr. Öğr. Üy. Yusuf TEKİN (Komisyon Başk)

Dr. Öğr. Üy. Şaban Murat ÜNLÜ

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP

Arş. Gör. Orhan KEKLİKCİOĞLU

Arş. Gör. Buket ÇINAR

Bölüm Sekreteri Mehmet GÜZAY 

Eğitim Komisyonu: Bu komisyonun görevi; Bölümün lisans Programının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir. Komisyon üyeleri aşağıda verilmiştir: 

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP (Komisyon Başk)

Prof. Dr. M. Kemal APALAK

Prof. Dr. Sedat ÖZDEN

Prof. Dr. Sabahattin ÜNALAN

Prof. Dr. İbrahim UZMAY

Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN

Arş. Gör. Süleyman TEKSİN 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve yıl sonun da program amaç ve çıktılarına ulaşma başarının değerlendirildiği değerlendirme raporu hazırlamaktır. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir: 

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN (Komisyon Başk)
Dr. Öğr. Üy. Şükrü SU

Arş. Gör. Orhan KEKLİKCİOĞLU

Arş. Gör. H. Enes FİL

Arş. Gör Süleyman TEKSİN

Arş. Gör Ömer Faruk ERGİN

Arş. Gör. Abdullah GÖÇER

Arş. Gör. Muhsin ALÇI

Arş.Gör. Emin ERSOY 

Paydaşlarla İletişim Komisyonu: Bu komis-yonun görevleri paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, Kariyer Günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir. Yılsonunda program amaç ve çıktıları ile ilgili paydaşların görüşlerinin yer aldığı değerlendirme raporu hazırlamaktır. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: 

Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN (Komisyon Başk)

Arş. Gör. Toygun DAĞDEVİR

Arş. Gör Mehmet OĞUZHAN

Arş. Gör. Ömer Barışkan YASAN

Bölüm Öğrenci Temsilcisi 

Alt Yapı Komisyonu: Bu komisyonun görevi; Bölümün alt yapı envanterini tutmak, programın alt yapısının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmektir. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: 

Prof. Dr. Orhan AKANSU (Komisyon Başk)
Arş Gör. Ömer Faruk ERGİN
Arş Gör. Buket TURGUT

Arş. Gör. Toygun DAĞDEVİR 

Öğrenci Komisyonu: Bu komisyonun görevleri danışmanlık hizmetlerini iyileştirme yönünde ça-lışma yapmak, öğrencilerin birinci sınıftan son sınıfa kadar aktif bir danışmanlık hizmeti alabil-meleri için gerekli çalışmaları organize etmektir. Öğrenci Komisyonu öğrencilerin ders içi ve ders dışı problemlerinin ele alındığı toplantılar düzenler. Ayrıca gerektiğinde Bölüm Akademik Kurulu’nda öğrenciler ile ilgili konularda görüş bildirir. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir: 

Doç. Dr. Recep EKİCİ (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üy. M. Didem DEMİRBAŞ

Arş. Gör. Emin ERSOY

Arş. Gör Çağlar SEVİM

Bölüm Öğrenci Temsilcisi 

Web Yönetimi Komisyonu: Komisyonun önce-likli görevleri Makine Mühendisliği internet sayfa-sının güncel kalmasının sağlanmasıdır. Bölüm Akademik Kurulunca alınan kararların bölüm internet sayfasında güncel olarak ilan edilmesi, yapılan anket çalışma sonuçlarının, yapılan toplantı, seminer, sempozyum ya da sosyal sorumluluk projelerinin bölüm internet sayfasında verilmesi komisyonun diğer görevleri arasında sayılabilir.

Dr. Öğr. Üy. Doğan ERDEMİR (Komisyon Bşk)

Arş. Gör. Süleyman TEKSİN

Arş. Gör. Orhan KEKLİKCİOĞLU

Arş. Gör. Mevlut HAKAN 

Yıl içi ve Bitirme Ödevleri Komisyonu: Bu komisyon Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Makina Tasarımı ve Uygulamaları dersi ile Bitirme Ödevlerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Makina Tasarımı ve Uygulamaları ile Bitirme Ödevleri konularının ilan edilmesi, öğrenciler ile ödev danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, Bitirme Ödevi sınavlarının jürilerinin ilanı ve organizasyonu da bu komisyonun görevleri arasındadır. 

Öğr. Gör. Dr. Hürvet SARIKAYA (Komis Bşk)

Dr. Öğr. Üy. Umut ÇALIŞKAN

Dr. Öğr. Üy. Mehmet DÖRDÜNCÜ

Arş. Gör. Aslı DURMUŞOĞLU

Arş. Gör. Mevlut HAKAN,

Arş. Gör. Emin ERSOY

Arş. Gör. Caner ŞİMŞEK

Arş. Gör. Mehmet OĞUZHAN 

Dokümantasyon Komisyonu: Bu komisyonun görevleri toplantı tutanaklarını tutmak ve MÜDEK çalışmaları ile ilgili belgelemeleri gerçekleştirmek-tir. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: 

Doç. Dr. Sibel GÜNEŞ (Komisyon Bşk)

Doç. Dr. Fehmi NAİR

Arş. Gör. Ertan KÖSEDAĞ

Arş. Gör. Ömer Barışkan YASAN

Arş. Gör. Muhsin ALÇI 

İntibak Komisyonu: İntibak Komisyonu Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler. Bu konuda komisyon Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular. İntibak komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: 

Dr. Öğr. Üy. Serpil ÖZKILIÇ (Komisyon Başk)

Öğrt. Gör. Ercan GÖKŞEN

Arş. Gör. Kemal ASLAN

Arş. Gör. Ertan KÖSEDAĞ 

Mezuniyet Komisyonu: Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınması Mezuniyet Komisyonu tarafından yapılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri komisyon tarafından incelenir ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilir. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir: 

Prof. Dr. Z. Gül APALAK (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Recep EKİCİ

Arş. Gör. Caner ŞİMŞEK 

Staj Komisyonu: Staj komisyonu Mühendislik Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yö-nerge doğrultusunda, Makine Mühendisliği Bö-lümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dö-nemlik stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir: 

1. Staj: 
Dr. Öğr. Üy. Durmuş ODABAŞ(Komisyon Bşk)

Öğrt. Gör. Faruk CANBULUT

Arş. Gör. Abdullah GÖÇER

Arş. Gör. Çağlar SEVİM

2. Staj:
Dr. Öğr. Üy. Gürsel ÇINAR (Komisyon Bşk)

Arş. Gör. H. Enes FİL
Arş. Gör. Kemal ARSLAN