Undergraduate Transfer Directive

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE

YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1.  Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin (c) fıkrasına göre hazırlanan bu Yönetmelik

hükümleri uygulanır.


MADDE 2. Yatay Geçişler ancak eş değer eğitim programları uygulayan yükseköğretim

kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl

sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce

geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.


MADDE 3. Geçişler, fakülteler ve yüksekokullarca geçişin yapılacağı  sınıfın giriş  yılındaki

yükseköğretim kurumuna giriş kontenjanı ile her sınıfta mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı

aşmamak koşulu ile tespit edilen ve üniversitesince ilan edilen sayı ile bağlı olarak yapılır.

Ancak, bu sayı eğitim-öğretim programını takip eden öğrenci mevcudu 50’ye kadar olanlarda

2, 50-100 arasında bulunanlarda 3, 100-150 arasında olanlarda 4, 150-200 arasında olanlarda

5 ve 200’den fazla olanlar için de 6’dan aşağı olamaz. 


MADDE 4. Öğrenci geçiş başvurusunu, geçmek istediği yükseköğretim kurumuna, ders yılı

veya yarıyılın başlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır.

Fakülte yönetim kurulları, her akademik yılda, kendi kurumlarına yapılan geçiş başvurularını

dikkate alarak; her sınıf için, eşdeğer çeşitli öğretim kurumlarında geçiş imkanı sağlamak üzere

öğrencilerin gelebileceği kurumların öğrenci kontenjanları esas alınarak kontenjan ayırır. Geçiş

yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları her eşdeğer yükseköğretim kurumu için ayrı ayrı

olmak üzere kendi aralarında başarı oranlarına göre sıralanmaya tâbi tutulur. Ve o kuruma

ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Bu kuruma ayrılan kontenjan dolmadığı taktirde puan

yüksekliği esas alınarak kalan kontenjan diğer kurumlara tahsis edilebilir. 


MADDE 5. Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.

Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,

b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının

(gireceği sınıftan veya yarıyılla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri

olması gereklidir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin

sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını

geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya son iki yarıyılı dışında,

her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde,

bulundukları  eğitim-öğretim programının puanı gidecekleri programın en düşük puanından

daha yüksek olmak şartı ile, nakledilebilir. 


MADDE 6. Yükseköğretim kurumlarının son sınıfına veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş

için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,

b) Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son

iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 65 veya eşdeğeri olması, c) Son sınıfa veya son iki yarı yıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri olması gereklidir.

d) Tıp fakülteleri son sınıflarına (aile hekimliği sınıfına) geçiş yapılamaz. 


MADDE 7. Bir öğrencinin, bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı, naklen

gitmeyi arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim

kurumunun bu Yönetmeliğin 3. maddedeki belirlenen sayının dolmaması halinde ilgili yönetim

kurulları bu Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki başarı  sınırlarını % 50'ye kadar indirme

kararı alabilir. 


MADDE 8. Geçiş başvurularının, öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumunun bu

Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen kontenjanını aşması halinde 5. maddesinin 3. fıkrasının

(b) bendi ve 6. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen başarı yüzdesine göre öğrenci

sıralaması yapılır. En başarılı öğrenciden başlanarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir.

Son sınıfa veya son iki yarıyılın başına geçişlerde 6. maddenin 1. fıkrasının (b) bendindeki

başarı oranının eşitliği halinde (c) bendindeki başarı yüksekliği tercih sebebi olur.

"Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevli bulunanların sürekli

olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları  öğrenci olan eş ve

çocukları, atamanın yapıldığı yerde bulunan eşdeğer yükseköğretim programına bir yıl içinde

müracaat ettikleri taktirde Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerine uymak  şartıyla başarı

durumlarına göre değerlendirilerek üçüncü maddede belirlenen kontenjan dahilinde yatay geçiş

yapabilirler. Bu öğrencilerin yatay geçişleri yapıldıktan sonra kalan boş kontenjan bu maddenin

birinci fıkrası hükümlerine göre doldurulur. 


MADDE 9. Merkezi Açık Yükseköğretim ve dışardan (Ekstern) Yükseköğretimden örgün

Yükseköğretime geçiş yapılamaz. 


MADDE 10. Aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişler,

üniversite yönetim kurullarınca bu esaslar çerçevesinde düzenlenir. 


MADDE 11. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim

Kurumlarına geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık

sınıfı  hariç  en  az  bir  yıl (iki yarı  yıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve bu

Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır.

Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için belirlenecek

kontenjanlar bu Yönetmeliğin 3. maddesine göre tespit edilen kontenjanların 1/3'ünü aşamaz.

İlk yıl (iki yarı yıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yıl sonunda

geçiş yapılamaz. Ancak, öğrencinin ana veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin

sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil

sınıfı hariç en az bir yarı yıl okumuş ve yarı yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay

geçiş başvurusu için yeterlidir.

Bu şartlar nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için de aynen uygulanır. Ancak, Türkiye'de

hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının intibakı, başvurduğu yükseköğretim

kurumunun yönetim kurulu tarafından yapılır.

Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilecek yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin

uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı, birinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tâbi

değildir. 


GEÇİCİ MADDE.  Bu Yönetmeliğin 3. maddesinde düzenlenen yatay geçiş için son başvuru

tarihi 1982-1983 eğitim-öğretim yılı için bütün öğretim kurumlarında 31 Ekim 1982 olarak

belirlenmiştir. 


MADDE 12. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 13. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.