Commisions of MUDEK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜDEK KOMİSYONLARI
24.07.2017
MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu: Bu komisyonun görevi; diğer komis-yonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrul-tusunda yönlendirmek, öz değerlendirme raporunun hazırlamasını koordine etmek, MÜDEK Bölüm ziyaretini organize etmek, Değerlendirme Takımına sunulacak malzemelerin hazırlamasını koordine etmektir. Komisyon üyeleri aşağıda verilmiştir:

 
Yrd. Doç. Dr. Yusuf TEKİN (Komisyon Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Şaban Murat ÜNLÜ

 Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP

Arş. Gör. Orhan KEKLİKCİOĞLU

Arş. Gör. Buket ÇINAR

Bölüm Sekreteri Berna ÖZDEMİR

 

Eğitim Komisyonu: Bu komisyonun görevi; Bölümün lisans Programının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir. Komisyon üyeleri aşağıda verilmiştir:

 

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP (Komisyon Başk)

Prof. Dr. M. Kemal APALAK

Prof. Dr. Sedat ÖZDEN

Prof. Dr. Sabahattin ÜNALAN

Prof. Dr. İbrahim UZMAY

Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN

Arş. Gör. Süleyman TEKSİN,

 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve yıl sonun da program amaç ve çıktılarına ulaşma başarının değerlendirildiği değerlendirme raporu hazırlamaktır. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir:

 

Yrd. Doç. Dr. M. Didem DEMİRBAŞ (Koms. Bşk)
Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU

Arş. Gör. Buket TURGUT

Arş. Gör. Selçuk SARIKOÇ

Arş. Gör. Mithat Gökhan ATAHAN

Arş. Gör Toygun DAĞDEVİR

Arş. Gör Ömer Barışkan YASAN

 

 

Paydaşlarla İletişim Komisyonu: Bu komisyonun görevleri paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, Kariyer Günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir. Yılsonunda program amaç ve çıktıları ile ilgili paydaşların görüşlerinin yer aldığı değerlendirme raporu hazırlamaktır. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

 

Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN (Komisyon Başk)

Arş. Gör. Mehmet PARLAK

Arş. Gör Mustafa GÜL

Bölüm Öğrenci Temsilcisi

 

Alt Yapı Komisyonu: Bu komisyonun görevi; Bölümün alt yapı envanterini tutmak, programın alt yapısının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmektir. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

 

Prof. Dr. Orhan AKANSU (Komisyon Başk)
Doç. Dr. Eyyüp GERÇEKCİOĞLU

Arş Gör. Ömer Faruk ERGİN
Arş Gör. H. Enes FİL

 

Öğrenci Komisyonu: Bu komisyonun görevleri danışmanlık hizmetlerini iyileştirme yönünde çalışma yapmak, öğrencilerin birinci sınıftan son sınıfa kadar aktif bir danışmanlık hizmeti alabilmeleri için gerekli çalışmaları organize etmektir. Öğrenci Komisyonu öğrencilerin ders içi ve ders dışı problemlerinin ele alındığı toplantılar düzenler. Ayrıca gerektiğinde Bölüm Akademik Kurulu’nda öğrenciler ile ilgili konularda görüş bildirir. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir:

 

Doç. Dr. Recep GÜNEŞ (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN

Arş. Gör. Mustafa HAMAMCI

Arş. Gör Aslı DURMUŞOĞLU

Bölüm Öğrenci Temsilcisi

 

 

 

Web Yönetimi Komisyonu: Komisyonun öncelikli görevleri Makine Mühendisliği internet sayfasının güncel kalmasının sağlanmasıdır. Bölüm Akademik Kurulunca alınan kararların bölüm internet sayfasında güncel olarak ilan edilmesi, yapılan anket çalışma sonuçlarının, yapılan toplantı, seminer, sempozyum ya da sosyal sorumluluk projelerinin bölüm internet sayfasında verilmesi komisyonun diğer görevleri arasında sayılabilir.

 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf TEKİN (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Süleyman TEKSİN

Arş. Gör. Umut ÇALIŞKAN

Arş. Gör. Orhan KEKLİKCİOĞLU

Arş. Gör. Doğan ERDEMİR

 

Yıl içi ve Bitirme Ödevleri Komisyonu: Bu komis-yon Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Makina Tasarımı ve Uygulamaları dersi ile Bitirme Ödevlerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Makina Tasarımı ve Uygulamaları ile Bitirme Ödevleri ko-nularının ilan edilmesi, öğrenciler ile ödev danış-manları arasındaki koordinasyonun sağlanması, Bi-tirme Ödevi sınavlarının jürilerinin ilanı ve orga-nizasyonu da bu komisyonun görevleri arasındadır.

 

Doç. Dr. Bilge Albayrak ÇEPER (Komisyon Başk)

Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT

Öğr. Görv. Hürvet SARIKAYA

Arş. Gör. Melih YILDIZ

Arş. Gör. Selçuk SARIKOÇ

Arş. Gör. Mevlüt HAKAN

 

Dokümantasyon Komisyonu: Bu komisyonun görevleri toplantı tutanaklarını tutmak ve MÜDEK çalışmaları ile ilgili belgelemeleri gerçekleştirmek-tir. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

 

Prof. Dr. M. Baki KARAMIŞ (Komisyon Başk)

Doç. Dr. Sibel GÜNEŞ

Arş. Gör. Ertan KÖSEDAĞ

Arş. Gör. Ömer Barışkan YASAN

Arş. Gör. Muhsin ALÇI

 

İntibak Komisyonu: İntibak Komisyonu Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler. Bu konuda komisyon Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular. İntibak komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

 

 

Yrd.Doç.Dr. Serpil ÖZKILIÇ (Komisyon Başk )

Öğrt. Gör. Ercan GÖKŞEN

Arş. Gör. Kemal ASLAN

Arş. Gör. Ertan KÖSEDAĞ

 

Mezuniyet Komisyonu: Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınması Mezuniyet Komisyonu tarafından yapılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri komisyon tarafından incelenir ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilir. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir:

 

Prof. Dr. Z. Gül APALAK (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Recep EKİCİ

Arş. Gör. Aslı DURMUŞOĞLU

Arş. Gör Kemal ARSLAN

 

Staj Komisyonu: Staj komisyonu Mühendislik Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yö-nerge doğrultusunda, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecek-leri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Aka-demik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir:

 

1. Staj: 
Yrd. Doç. Dr. Durmuş ODABAŞ (Komisyon Başk)

Öğrt. Gör. Faruk CANBULUT

Arş. Gör. Abdullah GÖÇER

Arş. Gör. Çağlar SEVİM

 

2. Staj:
Yrd. Doç. Dr. Gürsel ÇINAR (Komisyon Başkanı)
Arş. Gör. H. Enes FİL
Arş Gör. Mithat Gökhan ATAHAN

 

Seminer, Konferans ve Toplantı Düzenleme ve Koordinasyon Komisyonu: Eğitim Öğretim dö-nemi içirişinde makine bölümü tarafından organize edilecek bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlar düzen-lenmesi ve koordinasyonunda bölüm başkanlığına yardımcı olur. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir:

 

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP (Komisyon Başk)

Doç. Dr. Fehmi NAİR

Arş. Gör. Muhsin ALÇI

Arş. Gör. Ertan KÖSEDAĞ